chuyen_giao_cong_nghe

HẠT GIỐNG SỐ THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Công ty TNHH Công Nghệ Hạt giống số là đầu mối thực hiện chuyển giao công nghệ theo chủ trương nhà nước cả trong nước và nước ngoài.

Thực hiện theo chủ trương của nhà nước về việc hình thành các tổ chức đầu mối, đơn vị trung gian đào tạo về sở hữu trí tuệ, thực hiện chuyển giao công nghệ giúp cho các đơn vị nghiên cứu bảo hộ sáng chế; đồng thời hỗ trợ thương mại hóa các sáng chế, kết quả nghiên cứu.

Công ty TNHH Công Nghệ Hạt giống số thực hiện chuyển giao công nghệ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau:

  • Là trung gian chuyển giao công nghệ từ các nhà sáng chế hay các công ty có sản xuất, sáng chế và nghiên cứu mới trong nước chuyển đến các đối tác có nhu cầu.
  • Là trung gian chuyển giao công nghệ sáng chế, máy móc, thiết bị từ các nhà sáng chế, đơn vị doanh nghiệp ngoài nước (đặc biệt là Mỹ) để chuyển đến các nhà máy, xí nghiệp và công ty có nhu cầu.

Đặc biệt, Hạt Giống Số còn nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thực hiện đóng gói, chuyển giao các sáng chế nhằm tìm kiếm những đối tác có uy tín và tiềm năng về công nghệ cao.

Chuyển giao công nghệ có vai trò to lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế mỗi nước nói riêng. Chuyển giao công nghệ có lợi cho cả hai bên, bên giao và bệnh nhận.

Hoạt động chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển cho phép khai thác lợi thế so sánh giữa các quốc gia. Mặt khác, nó còn làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.

Công nghệ tạo năng suất lao động cao hơn cùng sự phong phú về chủng loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nó là vũ khí cạnh tranh của các doanh nghiệp, các nền kinh tế, có vai trò to lớn đối với vấn đề môi trường trong quá trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên và quá trình chế tác, sử dụng.